4

Voor een goed bestuur, gezonde financiën en een toekomstbestendige organisatie
Financiën

Daar waar op basis van dit hoofdlijnenakkoord of gedurende de aankomende vier jaar taken worden verminderd of afgebouwd, zullen ook de daarmee samenhangende personele inzet en organisatorische kosten worden afgebouwd. Wij geven bij de begroting daar jaarlijks inzicht in. Budgetten die op basis hiervan vrijvallen kunnen in eerste instantie worden gebruikt om (budgettaire) knelpunten binnen het domein van personeel en organisatie op te lossen en maken anders deel uit van de integrale budgettaire afweging.

Wij staan positief tegenover de inzet van alternatieve financieringsinstrumenten (zoals participaties in revolverende fondsen). Wij overwegen inzet hiervan daar waar dit het beste economische en maatschappelijke resultaat oplevert. Ten aanzien van het in te stellen energiefonds (groot € 100 miljoen) zal in een periode van vijf jaar een risicoreserve van 25% worden gevormd. Ten aanzien van het in te stellen verenfonds (groot € 12 miljoen) zal een risicoreserve van € 5 miljoen worden gevormd.

In dit hoofdlijnenakkoord is er vanuit gegaan dat de afgesproken intensiveringen gezien de huidige lage rente­stand niet zullen leiden tot een toename van de rentelasten zoals die momenteel zijn voorzien.