2

Voor een goed bestuur, gezonde financiën en een toekomstbestendige organisatie
Bestuur

Wij gaan uit van een goede wederzijdse samenwerking om de inhoudelijke doelen te bereiken. En om samen met de MRDH en de overige regio’s uitvoering te geven aan de gemeenschappelijke economische agenda Zuidvleugel.

Toekomst provincie

Onze provinciegrenzen zijn niet statisch. De maatschappelijke dynamiek en opgaven bepalen ook de bestuurlijke inrichting op regionaal en nationaal niveau. Provinciale grenswijziging toetsen wij aan het regionaal en provinciaal belang. Bij discussie over provinciale schaalverandering betrekken wij ook het nationale belang. Wij werken actief samen met andere provincies om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Europa en internationaal

De regio wordt steeds belangrijker in Europa. Een groot aantal Europese investeringen en regels slaan in de regio neer. Op terreinen als kennis en innovatie, MKB, energie en economische transitie is onze sterke vertegenwoordiging in Brussel onontbeerlijk. Wij willen hierbij een makelaarsrol vervullen voor mede-overheden, instellingen en bedrijven.

Onze Europadesk zetten wij actief in. Wij dragen samen met onze partners actief bij aan een gezamenlijke lobby, binnenhalen van Europese subsidies (bijvoorbeeld ten behoeve van duurzame visserij) en regioprofilering in Brussel.

Voor het realiseren van onze doelen werken wij samen met andere regio’s (Randstad, Zuid-Westelijke Delta en Biobased Delta), ook over de grens heen (onder andere in de Vlaams-Nederlandse Delta en het Vanguard Initiative).

China is voor het Zuid-Hollandse bedrijfsleven een belangrijke groeimarkt. Het benutten van die kansen wordt vergroot met steun vanuit de overheid. De provincie opent deuren en versnelt contractvorming in China. De afgelopen jaren hebben talrijke bedrijven en kennisinstellingen een beroep gedaan op medewerking van de provincie bij het verzilveren van kansen in China. Deze vraaggerichte benadering heeft de afgelopen vier jaar goed gewerkt. Wij zetten ons vraaggerichte beleid voort. Wij stemmen daarbij af met andere overheden om synergie en efficiëntie te bereiken.

Overeenkomstig nationaal beleid worden in onze internationale contacten de democratische waarden en mensenrechten uitgedragen.