4

Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland
Duurzame energie

Wij faciliteren de ruimtelijke inpassing van nieuwe vormen van hernieuwbare energie.

Wij geven uitvoering aan de ruimtelijke inpassing van de huidige met het Rijk overeengekomen opgave voor windenergie op land. Daarboven zien wij geen ruimte voor een extra opgave windenergie op land.

Driedimensionale ruimtelijke ordening wordt belangrijker. Wij ondersteunen de lobby om provincies in de Mijnbouwwet meer bevoegdheden te geven om deze integrale rol beter te kunnen uitvoeren.

Omdat wij invulling willen geven aan een duurzame energietransitie, de drinkwaterwinning veilig willen stellen en de ruimtelijke kwaliteit willen bewaken, zijn wij geen voorstander van het boren naar schaliegas.