4

Voor een groen, waterrijk en schoon Zuid-Holland
Water

Daarnaast willen wij de kust aantrekkelijk en bereikbaar houden voor het recreatieve gebruik. Wij treden op als gebiedsregisseur om bereikbaarheid, economische kracht en ruimtelijke kwaliteit in samenhang te realiseren, uiteraard met behoud van de waterveiligheid. Wij hechten daarbij speciale aandacht aan de ontwikkeling van de kustparels en betrekken andere kustprovincies bij onze plannen.

Wij willen de kennis en bewustwording over de gevolgen van bodemdaling voor heel Zuid-Holland vergroten. Wij gaan daarvoor het vraagstuk in kaart brengen met aandacht voor innovatieve oplossingen. Dat doen wij in afstemming en samenwerking met het Rijk, andere provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit voor economie en ecologie in de delta te verbeteren, gaan wij samen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de gemeenten door met de plannen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit gebeurt binnen de geldende randvoorwaarden, zoals de zoetwatervoorziening.

Wij zetten de uitvoering van taken die voortvloeien uit de Europese Kader Richtlijn Water onverminderd voort en zoeken naar mogelijkheden om waterkwaliteitsmaatregelen te koppelen aan projecten in het kader van het UPG, zoals in de Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke.

Wij stimuleren partijen om nieuwe maatregelen te ontwikkelen en te realiseren ter verbetering van de waterkwaliteit. Maatregelen zoals opgenomen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en ontwikkeld door het VIC zijn daarvan goede voorbeelden.

Waterrecreatie

Wij stimuleren recreatie op en rond het water, bijvoorbeeld op de Hollandse Plassen, met inachtneming van de waterkwaliteit en bescherming van natuurgebieden. Knelpunten zoals de hoogte van bruggen en een tekort aan aanlegplaatsen kunnen alleen in samenwerking met gemeenten en waterschappen worden aangepakt.

Wij willen bij het beheer en onderhoud van vaarwegen werk met werk maken. Dat willen wij doen door bij het beheer en onderhoud ook voorzieningen voor waterrecreatie te realiseren door andere overheden en de gebruikers vroegtijdig te betrekken.