2

Voor een groen, waterrijk en schoon Zuid-Holland
Groen

Wij steunen de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, zodat meer mogelijk wordt. De financiering van beheer en onderhoud komt in de toekomst in toenemende mate van de economische dragers. De mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer worden benut.

De taken die op het gebied van nieuwe natuurwet naar de provincie toekomen in verband met de decentralisatie van het natuurbeleid, zullen wij adequaat uitvoeren (structureel € 0,5 miljoen per jaar).

Recreatieschappen

De provincie heeft in de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden geen rol. Wij willen daarom onze deelname in de recreatieschappen beëindigen. De provincie is wel verantwoordelijk voor het behoud en de realisatie van voldoende recreatiemogelijkheden. Het totale budget van de provincie voor recreatiegebieden houden wij daarom beschikbaar. Over de besteding van de middelen maken wij afspraken met de betrokken partijen.
Over de toekomst van de Groenservice Zuid-Holland (GZH) willen wij duidelijkheid geven. Verzelfstandiging als organisatie is geen haalbare optie gebleken en daarom zal de GZH worden afgebouwd. Wij gaan samen met gemeenten en terreinbeherende organisaties een nieuw toekomstplan opzetten parallel aan de uittreding van de provincie uit de recreatieschappen, te beginnen in het metropolitane gebied. Uitgangspunt is dat mensen het werk volgen.

Groene Hart

Het Groene Hart is het kloppende hart van de Randstad. Wij hebben de ambitie om de kwaliteiten van het Groene Hart te versterken over de bestuurlijke grenzen heen, met aandacht voor de ruimtelijke en economische opgaven. Over de toekomst van het Groene Hart gaan wij een nieuwe samenhangende visie opstellen. Dat doen wij samen met de regio en de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Vernieuwing vraagt om samenwerking tussen uiteenlopende partijen. Wij constateren dat de samenwerking tussen kennisinstellingen en agrarisch ondernemers bij het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) groeit. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling die wij verder gaan steunen en stimuleren.